وقتی که احساسم شکوفا گشته از عشق
تنها صدای تومرا در عمق یاد است

فریبا شش بلوکی