نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست