چه زیبا می شود دنیا برای من! اگر روزی
تو از آنی که هستی ای معما پرده برداری