عطر نام تو که در پرده ی جان پیچیدست
سینه را ساخته از یاد تو سرشار ترین