در هـــوای گـــل روی تــو بــود خــواجــو را 
همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب