کسی باشد از بخت پیروز و شاد

که باشد همیشه دلش پر ز داد