آزمودم، مرگ من در زندگی ست
چون رهی زین زندگی، پایندگی ست