آدمی مخفی ست در زیر زبان
این زبان پرده است بر درگاه جان