تیر پرّان بین و ناپیدا کمان
جان ها پیدا و پنهان جانِ جان