در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
هم عشق پری دارم، هم مرد پری خوانم