آدمی چون کشتی است و بادبان
تا کی آرد باد را آن بادران