شکر ایزد را که دیدم روی تو
یافتم ناگه رهی من سوی تو