در هوایت بی‌قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب