جان و دل از عاشقان می‌خواستند
جان و دل را می‌سپارم روز و شب