همعنانم با صبا، سرگشته ام سر گشته ام
همزبانم با پَری دیوانه ام دیوانه ام