خداوندا دلی دریا به من ده
در او عشقی نهنگ آسا به من ده