تو را شبیه یک سبد پر از انار می کشم
رسیده و نجیب و سرخ و آبدار می کشم