چو در بــاغ خدا پــــا می‌گذارم 
خودم را پشت در جا می‌گذارم

چنان از موج عطرش می‌شوم مست 
که هستی را به مستی می‌سپــارم