از هر چه می‌رود سخن دوست خوشترست
پیغام آشنا نفس روح پرورست