یاد آن روز که از همت بیدار جنون
زین قفس تا سر کویت پر پروازم بود