دلبران را دل، اسیر بی دلان
جمله معشوقان، شکار عاشقان