ابری نیست
بادی نیست
می‌ نشینم لب حوض:
گردش ماهی‌ ها، ، روشنی، من، گل، آب.
پاکی خوشه ی زیست.