داریم دلی صاف تر از سینه صبح
در پاکی و روشنی چو آیینه صبح