ازکدام آیینه سازی آمدی ای صاف روشن؟!
درکجا دادی تراش این بازوان مرمرین را؟