با عقیق سبز چشمت روشنی را میزبانی
برمگیر از خلوت سردم نگاه آذرین را