بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من
که عطر یاد تو پرکرده آشیانه ی من