به بال یاد سپردم ترانه تا که مگر
رسد به گوش تو گلبانگ عاشقانه ی من