از دو صد فرسنگ ره، الهام می باری به من
مهربان تر از تو در دنیا نگاری هست؟ نیست