کی به انداختن سنگ پیاپی در آب
ماه را می شود از حافظه‌ی آب گرفت؟!