هُمایِ اوجِ سعادت به دام ما اُفتد
اگر تو را گذری بر مقام ما اُفتد