حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما اُفتد