اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنیهنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد،

به آرامشی عظیم دست می یابی!بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد.چنین خنده ای پدیده ای نادر است!کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را

می بیند.


کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!


شادی اگر تقسیم شود،دو برابر می شود!

غم اگر تقسیم شود،نصف می شود!همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!یادت باشه!انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!کمی موسیقی گوش کن،برقص،بخند(حتی به زور)،آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!

حتی برای لحظه ای نیز شده در کنار عشقت لبخند بزن و حض لحظه زندگی ببرفراموش نکن!همین لحظه را،اگر گریه کنی یا بخندی!بالاخره می گذرد،امتحان کن!بهشت یعنی،شادی،خنده،سرور و شعف!جای تأسف است!ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم،ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریمبا شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیمسرور و شادی،خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!شادی ، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند استضرر نمی کنی!از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کنمطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه

شاد باشید