سرسبزترین بهار تقدیم تو باد
آواز خوش هزار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ای ست روییدن عشق
آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 
 ارزوی سلامتی و شادی در سال نو برای همه دارمقلب