گـفت پیغـمبر کـه زن بر عـاقـلان
غالب آید سخت و بر صـاحبدلان
باز بـر زن جـاهـلان غـالب شـوند
کـاندر ایشان تُندی حیوانست بند
کـم بُوَدشـان رقّت و لطـف و وداد
زانـکـه حـیوانی ست غـالب بر نهاد
مهـر و رقّـت وصـف انسـانـی بـود
خشـم و شـهوت وصـف حیوانی بود
پـرتوی حـق است آن معشـوق نیسـت
خـالق اسـت آن گوئیا مخلوق نیست