برای روز تولد من 10 شاخه گل بخر 9 شاخه گل طبیعی یک شاخه گل مصنوعی

و روی شاخه گل مصنوعی بنویس تا پر پر شدن این گل دوستت دارم