ای روی تو مهر عالم آرای همه
وصل تو شب و روز تمنای همه

گر با دگران، به ز منی، وای به من!
ور با همه کس، همچو منی، وای همه!