از خاطره های بد گذشته ممنونم
خاطره های بدم مرا از آرزوی محال بازگشت به گذشته باز می دارد.
خاطره های بدم حس شیرین لذت از حال! اکنونم! را در من زنده نگه می دارد.
هرگز آرزو نکردم به گذشته برگردم. به لطف خدا همیشه حالم از گذشته ام بهتر بوده. خدایا شکرت! چقدر این جمله را دوست دارم! خدایا شکرت!
دوستان عزیز که در این مدت به من لطف داشتند و به وبلاگم می آمدند. به مدت ١۶ روز نمی تونم بیام چون امتحان دارم.
التماس دعا