دوست یعنی کسی که نقطه ضعفت رو می دونه و خیالت راحته هیچ گاه از آن سواستفاده نمی کنه