می خواهم آرام باشم و فقط تو را دوست بدارم

تمام آرزوهایم همراه با شیرین ترین بوسه ها مال تو

می دانم که دوستم داری.. مراقب آرزوهایم باش.......