بیشتر مشکلات ما ناشی از این است که نمی دانیم چطور باید ارتباط برقرار کنیم و گفتگوی درستی داشته باشیم. اگر مشکلات صحبت کردن ما حل شود از 90% مشکلات بزرگ در امانیم. اگر طرز گفتگوی صحیح را یاد بگیریم چه آرامش و سودهای عظیم ما را به حیرت خواهد آورد