دوست کسی نیست که فقط در شادی ها پیش توست- چنین شخصی خود خودت را دوست نمی دارد- بلکه مقام و مرتبه و پول و زیبایی ات را دوست دارد

دوست کسی نیست که فقط در غم ها پیش توست- چنین شخصی حسود است و توان دیدن موفقیت تو را ندارد- به همین دلیل در غم ها ناگهان به تو علاقه مند می شود

دوست کسی ست که هم در شادی ها هم در غم ها کنارت می ماند