هویت ایرانیم پدر منه! مظهر اصالت..شخصیت.. قدرت.. تمایز و استقلال از دیگران.. بهش افتخار می کنم 

هویت اسلامیم مادر منه! چون با آن خدا را دارم.. آرام می شم.. آرامشی که کمی شبیه آغوش مادر است..

خدا رو شکر مادرم کنارمه ولی پدرم! ناپدریم آدم بدی نیستاا به عنوان ناپدری خوبه ولی هیچ کی بابای خود آدم نمی شه!

------------

منظورم از ناپدری دولت امارات بود چون من در امارات زندگی می کنم.. احساس من به دولت امارات شبیه احساس کودک به ناپدریشه!