عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود
جوینده ی عشق بیعدد خواهد بود 

فردا که قیامت آشکارا گردد
هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود 

/ 0 نظر / 6 بازدید