مــیــان خــواب و بــیــداری شــبـی دیـدم خـیـال او 
از آن شـب والـه و حـیـران، نـه در خوابم، نه بیدارم

/ 1 نظر / 7 بازدید