شبی که ماهِ مُراد از افق شود طالع
بُوَد که پرتو نوری به بام ما اُفتد

/ 0 نظر / 5 بازدید