از دو صد فرسنگ ره، الهام می باری به من
مهربان تر از تو در دنیا نگاری هست؟ نیست

/ 0 نظر / 5 بازدید