سخنی چند از کتاب تذکره الاولیا عطار در مورد حلاج ...


خوشتر آن باشد که وصف دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

« مولوی»آن قتیل الله فی سبیل الله، آن شیر بیشه ی تحقیق، آن غرقه ی دریای مواج، حسین بن منصور حلاج، کار او کاری عجب بود،... که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراق، مست و بی قرار و شوریده روزگار بود و عاشق صادق و پاکباز... و عالی همت و عظیم قدر بود و او را تصانیف بسیار است ... و صحبتی و فصاحتی و بلاغتی داشت که کس نداشت و نظری و فراستی داشت که کس را نبود ... بعضی او را به سحر نسبت کردند و بعضی اصحاب ظاهر او را به کفر منسوب کردند و ... مرا عجب آید از کسی که روا دارد که از درختی آواز انالله بر آید، چرا روا نبود که از حسین اناالحق برآید؟

/ 3 نظر / 6 بازدید
میرعماد

سپاس ودرود.... موفق باشی