پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

نمی‌خواهم بمیرم تا محبت را به انسان‌ها بیاموزمبمانم تا عدالت را برافروزم.بیفروزم خرد را،مهر را،تا جاودان بر تخت بنشانمبه پیش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شدتمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
/ 0 نظر / 30 بازدید
کـسـی کـو جـان مـن بـاشـد چـه با او دوستی ورزم؟ نـبـاشـد دوسـتـی بـا او کـه خـود را دوسـت مـیـدارم
/ 0 نظر / 25 بازدید
مــیــان خــواب و بــیــداری شــبـی دیـدم خـیـال او از آن شـب والـه و حـیـران، نـه در خوابم، نه بیدارم
/ 1 نظر / 28 بازدید
بـر مـن چـو شـوی پـیدا من در تو شوم پنهان از مـن چـو شـوی پـنـهـان پـیـدات همی جویم
/ 0 نظر / 19 بازدید
ای گـشـتـه نـهـان از مـن پـیـدات هـمـی جویم جــای تــو نــمــی‌دانــم هـرجـات هـمـی جـویـم
/ 0 نظر / 14 بازدید
ای گـشـتـه نـهـان از مـن پـیـدات هـمـی جویم جــای تــو نــمــی‌دانــم هـرجـات هـمـی جـویـم
/ 0 نظر / 16 بازدید