چو نیلوفر عاشقانه چونان می پیچم به پای تو
که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو

/ 1 نظر / 4 بازدید

امید که به پای معشوقت بپیچی و بشکفی..