بــه خــیــال رخ و زلــف تــو بـود تـا دم صـبـح 
بـسـتـر خـواب مـن از لـاله و ریحان همه شب

/ 1 نظر / 6 بازدید
نیما

کهنه فروش تو کوچه داد میزد چراغ کهنه میخریم وسایل شکسته میخریم گفتم قلب شکسته هم میخری ؟ گفت اگه ارزشی داشت نمی شکستنش .